Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 33

Projekty

W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi realizuje projekty, w ramach których uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach specjalistycznych oraz stażach, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie oraz zwiększą szanse na zatrudnienie.

„NOWOCZESNA SZKOŁA SZEROKICH HORYZONTÓW”
 
 Nr projektu:  RPLD.11.01.04-10-0019/17
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji.
 Projekt realizowany w okresie od 01.08.2018 do 30.06.2020
 Kwota dofinansowania z UE to 696 539,08 PLN.

Cel główny projektu to podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi, a także zmniejszenie deficytów w obszarze wiedzy i umiejętności uczniów. Wyrównane zostaną dysproporcje w zakresie kompetencji kluczowych, cyfrowych oraz przyrodniczych. Przełoży się to na poprawę wyników w nauce, osiąganie wyższych rezultatów podczas egzaminów oraz lepsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji i wejścia na rynek pracy. Projekt ma również na celu podniesienie kwalifikacji kadry zatrudnionej w placówce.

Realizacja projektu umożliwi doposażenie pracowni przyrodniczej i wyposażenie placówki
w nowoczesne pomoce i narzędzia TIK.

Grupę docelową projektu stanowi 144 uczniów Technikum nr 22 oraz 20 nauczycieli.

 Działania realizowane w ramach projektu:

 1. Strefa wspomagania kompetencji kluczowych i rozwoju osobistego ucznia – zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla nauczycieli.
 2. Strefa nauk przyrodniczych – zajęcia dodatkowe dla uczniów, kursy dla nauczycieli, zakup doposażenia pracowni.
 3. Strefa TIK - zajęcia dodatkowe dla uczniów, kursy dla nauczycieli, zakup doposażenia pracowni.

 Wykaz zajęć realizowanych dla uczniów:

 • matematyka - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 • matematyka - zajęcia rozwijające,
 • fizyka - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 • fizyka - zajęcia rozwijające,
 • język angielski - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 •  język angielski - zajęcia rozwijające,
 •  język niemiecki - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 • język niemiecki  - zajęcia rozwijające,
 • zajęcia TiK,
 • zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy,
 • warsztaty - budowanie kompetencji społecznych,
 • warsztaty „Klub Przedsiębiorczego Ucznia”,
 • zajęcia warszatowe - AutoCad.
„Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca”
„Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności”
„Integracja przemysłu i edukacji - szansa dla absolwentów szkół zawodowych”
„Pracuj w branży TSL”
„Kierowca zawód z przyszłością”
© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: